سالن همایش های خوارزمی
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سالن همایش های خوارزمی
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  سالن همایش های خوارزمی
  یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
  سالن همایش های خوارزمی
  چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
  ایران- شیراز
  پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
  شیراز - مرکز همایش های خوارزمی
  چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های خوارزمی
  پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
  ایران- شیراز
  یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های خوارزمی
  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های خوارزمی
  پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های خوارزمی
  پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
   شیراز
   یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
   شیراز
   یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
   شیراز
   سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
   شیراز
   پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵
   شیراز
   پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
   شیراز
   پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
   شیراز
   پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵
   شیراز
   جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
   شیراز
   پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵
   شیراز
   سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
   شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
   دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
   شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
   دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
   شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
   یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
   شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
   یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
    شیراز
    چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
    شیراز
    شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
    شیراز
    چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
    شیراز
    چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴
    شیراز
    دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴
    شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
    شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴
    شیراز
    دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴
    شیراز
    سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
    شیراز
    دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
    شیراز
    یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
    شیراز
    چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
    شیراز
    سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
    شیراز
    پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
     شیراز
     دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
     شیراز
     چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
     شیراز
     دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
      دانشگاه شیراز
      پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲
      دانشگاه شیراز
      پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲
      شیراز- دانشگاه شیراز
      پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
       اخبار دانشگاهی (هیات علمی، دکتری، کارشناسی ارشد)
       اخبار علمی و فناوری